Plena HälsaAUTISM 


Det finns många teorier om det explosionsartade ökning av fall av autism och andra neurologiska störningar. Enligt Dr. William Walsh, läkare och kemist samt internationellt erkänd expert inom näringsmedicin och en nyckelforskare som banar väg för näringsbaserad psykiatri och näringsmedicin, beror autism på en kombination av en ärftlig benägenhet och allvarliga exponeringar för toxiner och tungmetaller samt näringsbrist före tre års ålder. Exponeringar som kan inträffa redan under konceptionen och graviditeten och byggas upp till en toxisk nivå, under barnets första levnadsår. 

 

För några år sedan träffade jag ett barn till en bekant som då var cirka 15 månader gammal. Barnet utvecklade till syntes precis som det skulle. Det pratade, skrattade, tittade i ögonen, lekte och interagerade med de andra barnen det träffade. Två år senare träffade jag barnet igen och det var en chock. Det såg ut som att det lilla barnet hade gått in i ett skal. Den busiga blicken och alerta ögonen var nu dystra och utan glans, barnet hade slutat prata och leka. Barnet kunde sitta långa stunder utan att reagera på saker som hände runt omkring sig. Min bekant hade tidigare berättat att barnet hade fått diagnosen autism, men att se barnet så där var hjärtskärande.

Vad hade hänt?

 

Flera studier har genom tiden bekräftat sambandet mellan autism och en tungmetall börda, vitamin- och mineralbrist samt störningar i kroppens biokemi och avgiftningssystem. Se några av dessa studier längre ner på denna sidan.


Enligt Dr. Walsh, neurologiska störningar involverar oxidativ överbelastning, med extrema utarmningar av skyddande proteiner som MT och GSH som avgör kroppens avgiftningsförmåga. Walsh berättar att han har bevittnat hundratals fall av autismåterhämtning, men nästan alla involverade aggressiv intervention före fyra års ålder och att detta tyder starkt på att det centrala problemet i autism är tidig hjärnutveckling som har gått fel, och en fullständig återhämtning är extrem osannolik om inte behandlingen börjar innan detta kritiska stadium av hjärnmognad. Hans erfarenhet visar att efter sex års ålder kan terapier som effektivt övervinner oxidativ stress, toxisk överbelastning, matkänslighet, jästöverbelastning, obalans i metallmetabolism och svag immunfunktion ge betydande förbättringar, men det väsentliga autistiska tillståndet för kognitiv och / eller social och / eller nedsatt tal vanligtvis förblir på en viss nivå.

Fram till 1999 hade Dr. Walsh samlat in en databas med över 50 000 kemiska analyser för autistiska barn och enligt hans observationer uppvisar autistiska individer distinkta kemiska obalanser som inte förekommer i allmänheten. Till exempel att mer än 90% av barnen var undermetylerade och 99% av barnen uppvisar överdriven oxidativ stress. Anledningen till dessa markörer är bland annat vitamin- och mineralbrist med svår  magnesium- och zinkbrist, förhöjda pyrroler, kopparöverbelastning, låg ceruloplasmin, låga nivåer av glutation, selen och MT-protein, neurotransmittorer avvikelse samt förhöjda nivåer av kvicksilver, bly, aluminium och andra giftiga metaller (Nutrient Power, 2012/2014).

Förutom den genetiska predisposition, och även om tungmetaller och andra toxiner samt näringsbrist kan vara av stor betydelse för utveckling av många neurologiska tillstånd, finns även andra faktorer som också kan ha betydande effekt för grad av symptomen, såsom matkänslighet och matallergier, oförmåga att bryta ner fenoler, malabsorption av näringsämnen, ofullständig matsmältning av proteiner, överväxt av jäst, förstoppning, parasiter och ineffektiv tarmbarriär.

Enligt forskaren Elenore Blaurock-Busch som tidigare var chef för laboratoriet Micro Trace Minerals i Tyskland hennes egen dotter uppvisade autistiska symptomen som liten, men tack vare hennes kunskap kunde hon hjälpa sitt barn och symptomen försvann gradvis. Idag är dottern chef för laboratoriet som Elenore startade.


De insatser som barn, unga och vuxna med neurologiska störningar får i form av olika terapier är viktiga och värdefulla men den näringsmässiga aspekten är också viktig och borde uppmärksammas mer.


Om du som läser det här eller någon du känner har ett barn inom autismspektrum eller som håller på att utredas, sök även näringsterapi hjälp. Det kan ha stor betydelse för barnets mående och framtid.Några studier om sambandet:

 

 • Metallerna krom, koppar, kvicksilver, nickel och bly är vanligare i håret hos barn med autism jämfört med barn i samma ålder och kön utan diagnosen. Brist på näringsämnen som kalcium, järn, jod, magnesium, mangan, zink och selen är mer vanliga hos autistiska barn. Effekten av näringsbrist ökar toxiciteten från tungmetaller. Biologisk skada från giftigt material och ökad miljöexponering vid viktiga tider i utvecklingen kan spela en orsaksroll för autistiska störningar och ökar potentiellt svårighetsgraden av autistiska symtom (BLAUROCK-BUSCHa et al., 2012).

 

 • Filipek PA, Accardo PJ, Baranek GT, et al., (1999) studie visade att i många fall utvecklas autistiska spädbarn normalt fram till ålder 1 till 3 år men att på grund av en långsam exponering av giftig metaller som uppnår ett ”gränsvärde” vid denna ålder i kombination med en otillräcklig näringsstatus kan barnet utveckla neurologiska symptomen.
 • En studie av Yasuda och Tsutsul, (2013) i International Journal of Environmental Research and Public Health rapporterade resultaten av hårmineralanalys studier från 1 967 autistiska barn från 0 till 15 år. Deras resultat fann brister i zink och magnesium i hela gruppen, vilket var mer signifikant hos barn i åldersgruppen 0 till 3 år.

 

 • Lonsdale D, Shamberger RJ, Audhya T, (2002) observerade förhöjda koncentrationer av kadmium, nickel och bly hos barn med genomgripande psykisk störning.

 

 • AL-Ayadhi L., (2005), i sin utvärdering av Riyadh-barn fann betydligt högre nivåer av giftiga tungmetaller kvicksilver, bly, arsenik, antimon och kadmium i håret hos barn med autistiskt spektrumstörning jämfört med normalt utvecklande barn.

 

 • Blaylock RL, Strunecka A, 2009, rapporterade att aluminium orsakar oxidativ stress i hjärnvävnaden och förvärrar de kliniska symptomen av autism genom försämring av excitotoxicitet och mikroglial priming.

 

 • I BLAUROCK-BUSCHa et al., (2012) studie var kvicksilvernivåerna i den autistiska gruppen 15 gånger högre än i kontrollgruppen. 

 

 • Brockel BJ, Cory-Slechta DA., (1998) fann att höga blynivåer var associerade med negativa effekter på barndomsutveckling, kognitiv förmåga, inlärnings- och beteendefunktioner, uppmärksamhetsunderskott, hyperaktivitetsstörning, impulsivitet och oförmåga till interaktion.

 

 • Enligt BLAUROCK-BUSCHa et al., (2012) studie påverkades verbal kommunikation signifikant av neurotoxitet orsakad av förhöjda blynivåer i kroppens vävnader.

 

 • Giftiga metaller påverkar mineral- och spårämnesabsorption samt dess interaktionen och orsakar disfunktion i flera organen samt skapar oxidativ stress och toxicitetseffekter. De giftiga metallerna kadmium, bly, kvicksilver och aluminium kan interagera metaboliskt med essentiella mineraler. Järnbrist till exempel ökar absorptionen av kadmium, bly och aluminium. Bly interagerar med kalcium i nervsystemet för att försämra kognitiv utveckling. Kadmium och aluminium interagerar med kalcium i skelettet för att producera osteodystrofi. Bly ersätter zink hos många enzymer och kadmium har potential att ersätta zink i kroppen. Kalcium- och magnesiumbrist kan bidra till utveckling av aluminiuminducerad nervsjukdom vid förhöjda nivåer av aluminium i kroppen (Goyer RA, 1997).

 

 • Kozielec T, Starobrat-Hermelin B., (1997), undersökte magnesiumstatus hos barn med ADHD och fann magnesiumbrist oftast i hår (77,6%), jämfört med serum (33,6%) (36). (Detta stödjer påståendet för användning av hårmineralanalys framför blodprov för att fastställa nivåer av vissa ämnen i kroppens vävnader).

 

 • Vasconcellos MBA., (2000), dokumenterade att kvicksilver / selen i håret ökar med koncentration av kvicksilver, som stöder forskning som indikerar den skyddande rollen för selen. Selen skyddar mot kvicksilver och metylkvicksilver toxicitet (Abdulla M, Chmielnicka J, 1990).

 

 • BLAUROCK-BUSCHa et al., (2012), datainsamling visade signifikant lägre selenivåer i håret hos barn med autism. Enligt forskaren finns en signifikant negativ korrelation mellan låga selennivåer och anpassning till förändringar. Tydligen är en låg selenhårkoncentration associerad med oförmåga för att anpassa sig till förändringar.

 

 • Fagala GE, Wigg CL., (1992), uppgav att selen är en viktig komponent i glutation peroxidas som förhindra cellulär disfunktion och skyddar mot effekterna av de giftiga metallerna bly, kvicksilver och kadmium.

 

 • Enligt BLAUROCK-BUSCHa et al., (2012), kan autistiska barn med bristande selen nivåer blir regressiva och tillbakadragna, kan inte uppmärksamma och visar mer inlärningssvårigheter. Dessa barn får enligt studien ofta raserianfall orsakade av den minsta förändringen i deras vana rutiner, såsom placering av föremål i rummet eller tid på dagen för händelser.

 

 • Förhöjda nivåer av koppar är mycket vanligt hos barn med autism och ADHD (Faber S, Zinn GM, Kern JC 2nd, et al., 2009).

 

 • Enligt Adams JB, Holloway CE, George F, et al., (2006) studie förekommer låga jodnivåer ofta bland barn med neurologisk störning och bekräftade sannolikheten att en otillräcklig jodstatus påverkar talets utveckling och kognitiva färdigheter.

 

 • BLAUROCK-BUSCHa et al., (2012) studiens data stödjer även forskningen av Priya MD, Geetha A., (2010) som visade att magnesium och selen nivåerna var betydligt lägre hos autistiska barn jämfört med kontrollgrupper. Förutom låga nivåer av näringsämnen och förhöjda nivåer av tungmetaller påverkar även en nedsatt avgiftningsförmåga avsevärt utveckling av autistiska symtomen (Priya MD, Geetha A., 2010)

 

 • Giftig metallexponering påverkar absorptionen och användning av näringsämnen. Bly ersätter zink på hem-enzymer och kadmium ersätter zink på metallothionin. BLAUROCK-BUSCHa et al., (2012) noterade en signifikant negativ korrelation mellan låg zink och rädsla och nervositet. Låg hårzink förknippades med ökad rädsla, försämring i verbala kommunikation, vilket kan öka effekten av bly, för vilken en signifikant positiv korrelation mellan bly och verbal kommunikation noterades. Zink påverkas av koppar och balans mellan dessa två mineraler är av stor vikt för psykisk hälsa. Betydligt förhöjda kopparnivåer i håret hos autistiska barn är också kopplad till neurotoxiska effekter, inklusive depression, irritabilitet, rädsla, nervositet, lärande- och beteendestörningar (Madsen E, Gitlin JD., 2007). Zinkbrist stör kognitiv prestanda (Black MM, 1998) och den kombinerade effekten med de neurotoxiska effekterna av bly och koppar kan mycket väl vara för mycket av en börda för det utvecklande barnet.

 

 • BLAUROCK-BUSCHa et al., (2012) hittade en signifikant negativ korrelation mellan molybden och verbal kommunikation, vilket indikerar att en låg molybdennivå i hår är associerad med störd allmänt intryck och verbal kommunikation. Koppar och molybden är också antagonistiska i funktion och molybdenbrist i diet kan vara en riskfaktor för koppartoxicitet.

 

 • Litium är ett icke-väsentligt spårämne, medicinskt använd för att behandla neurologiska störningar. Anses vara ett psykiatriskt läkemedel med förmågan för att stabilisera humörsjukdomar. Litium spelar en viktig roll i vitamin B12-transport och fördelning (Schrauzer GN, Sherstha KP, FloresArce MF., 1992). Litiumtillskott har visat sig vara en effektiv behandling i tillstånd som bipolär, depression, autism och schizofreni. Låga nivåer av litium har hittats hos barn som lider av inlärningssvårigheter och autism (Goyer A., 1997).
 • Hårmineralanalys är till nytta för bestämning av giftiga metaller och essentiella mineraler och spårelement hos autistiska barn, och är en värdefull verktyg som guide för intervention och behandling (BLAUROCK-BUSCHa et al., 2012).


Referenser

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3484795/pdf/maed-07-38.pdf

Autism_Booklet2_ToxicMetals.pdf

Beat_Autism__Booklet1-Gen_Detox.pdf


t

Den här hemsidan använder cookies. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera